Általános szerződési feltételek

I. Általános szabályok

A Dózsa Design Kft. nyomdai -és reklámdekorációs tevékenységet végez a Megrendelő részére, a megrendelő mindenkori eseti, írásbeli megrendelése alapján, ellenszolgáltatás fejében. A szolgáltatás nyújtására a Dózsa Design Kft. és a megrendelő között létrejött eseti megrendelések és visszaigazolások alapján jelen általános szerződése feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak szerint kerülhet sor. Jelen feltételek valamennyi nyomdai tevékenység körébe tartozó szolgáltatás megrendelésére irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

Jelen ÁSZF, a Megrendelő által a Dózsa Design Kft. részére megküldött megrendeléssel egyidejűleg a Megrendelő által elfogadottá válik Amennyiben a Megrendelő kifogás tárgyává teszi az Általános Szerződési Feltételek valamely pontját, úgy erről a konkrét szerződésben kell megállapodni. Az ÁSZF- ben foglalt valamennyi rendelkezés lényeges kérdésnek minősül. A Dózsa Design Kft az ÁSZF hatályos szövegét a weblapján www. dozsadesign.hu mindenki számára teljes terjedelmében hozzáférhetővé tette. A Dózsa Design Kft. az ÁSZF esetleges módosításait a hatályba lépést megelőzően 15 (tizenöt) nappal a fent hivatkozott weblapján hozzáférhetővé tételével nyilvánosságra hozza. Amennyiben Vevő a módosítás hatálybalépéséig a változások ellen írásban nem tiltakozik, az elfogadottnak tekintendő, jogviszonyában alkalmazást nyer. A Megrendelő nem érvényesíthet kártérítést a Dózsa Design Kft -vel szemben, abból adódóan, hogy a Dózsa Design Kft. ÁSZF-jének módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a Dózsa Design Kft. honlapján.

II. A nyomdai- és reklámdekorációs tevékenység megrendelése és elfogadása

1.Megrendelést a Dózsa Design Kft., vagy annak megbízottja levélben, faxon, személyesen, vagy e- mail útján fogad el. A személyesen leadott megrendelés vonatkozásában is kötelező a megrendelés írásban történő rögzítése és ennek megerősítése.

A Megrendelő az eseti feladatokról (megrendelésekről) minden esetben írásban köteles tájékoztatni a Dózsa Design Kft-t. A megrendelésnek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges, valamint a megvalósítási határidőt. Az elvárások és információ megrendelés típusonként eltérhetnek, melyhez a vállalkozó kiegészítéseket kérhet. A Dózsa Design Kft. a megrendelés tanulmányozása után, legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül írásban köteles visszajelezni a megrendelőnek, hogy a megrendelés kellően pontos és világos-e, vállalja-e az elvégzését, A Dózsa Design Kft ellenőrzi, hogy minden adat, információ rendelkezésére áll-e a tevékenység elvégzéséhez, valamint, hogy a megadott határidőn belül a tevékenyég elvégezhető-e és milyen feltételekkel. Megrendelő a jelen pontban rögzített vállalkozói visszaigazolást követő 1 (egy) napon belül köteles jelezni kizárólag írásban (emailben vagy postai úton) a Dózsa Design Kft részére a megrendeléssel kapcsolatban felmerült esetleges módosítást, változást, amely módosítás vonatkozásában felmerült vállalkozói díj, többletköltség megfizetésére – a Dózsa Design Kft-vel történő egyeztetést követően- Megrendelő köteles a jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben rögzített módon és feltételekkel.

A Megrendelő által írásban módosított megrendelést a Dózsa Design Kft. legfeljebb 2 (kettő) napon belül visszaigazolja írásban a Megrendelő felé.

Megrendelő a vállalkozói visszaigazolást követően nem jogosult a megrendeléstől elállni. Megrendelői elállás esetén Megrendelő köteles, az Ajánlatban rögzített vállalkozói díj 90 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbér megfizetésére, valamint Megrendelő köteles megtéríteni a Dózsa Design Kft. oldalán az elállás következtében felmerült kárt.

A Dózsa Design Kft. a mindkét fél részéről egyértelműen jóváhagyott feladat meghatározás után ajánlatot nyújt be a megrendelőnek. A Dózsa Design Kft. által megküldött és megrendelő által elfogadott ajánlat az abban megállapított ütemterv és teljesítési feltételek vonatkozásában a Dózsa Design Kft. szerződésszerű és időben történő teljesítésének az alapját képezi. Az ajánlat elfogadása minden esetben írásban történik (e-mail útján vagy postai úton).

A Dózsa Design Kft. a Megrendelő által leadott megrendelés szerint próbanyomatot (proof) készít, amely próbanyomatot a Megrendelő részére bemutatja, ezen próbanyomat elfogadását Megrendelő a próbanyomat aláírásával igazolja.

A Dózsa Design Kft. a megrendelésben szereplő minden reklám anyagot a kézhezvételt követően előzetesen tartalmi és technikai szempontból megvizsgál – különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenységgel kapcsolatos 2008. évi XLVIII tv-ben foglalt rendelkezésekre-, és ha a megjelentetésnek bármilyen akadálya merülne fel, úgy a Megrendelőt haladéktalanul szóban és írásban egyaránt értesíti. A Dózsa Design Kft. a már lekötött és visszaigazolt megrendelést is jogosult visszautasítani, amennyiben a nyomdai tevékenységgel érintett megrendelés tartalma a jelen ÁSZF- ben, illetve az egyedi szerződésben rögzítettekbe, vagy a hatályos jogszabályokba ütközik akár tartalmi, akár technikai okból. A nyomdai tevékenység elvégzésére a Dózsa Design Kft. nem köteles, amennyiben az jogszabályba ütközik. A Dózsa Design Kft-nek továbbá jogában áll jogkövetkezmények nélkül visszautasítani azon megrendelések teljesítését, amelyek politikai, gazdasági szempontból kifogásolhatók, közerkölcsbe ütköznek, sértik az érvényben lévő jogszabályokat, a reklámetikai kódexet, vagy nem egyeztethetők össze a Dózsa Design Kft-profiljával, vagy üzletpolitikájával.

A Megrendelői reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, – az áruk kézhez vételétől 24:00 órán belül.  Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Dózsa Design Kft saját döntése szerint kicserélheti vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.  A Dózsa Design Kft a bejelentett reklamációt a bejelentéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül a helyszínen kivizsgálja.

A Dózsa Design Kft a munka elvégzéséhez leadott anyagokat (digitális vagy egyéb) a számla kifizetéséig archíválja szerverén ill. tárolja. A kéziratot vagy egyéb anyagokat a munka szállításakor a Megrendelő írásban benyújtott kérésére visszaadja. Ha nem történik ilyen irányú rendelkezés, a leadott anyagokat a Dózsa Design Kft a számla kifizetését követő 3 munkanapon belül megsemmisíti, a digitális adatokat szerveréről törli. Amennyiben a Dózsa Design Kft érdeke megkívánja (utánnyomás, későbbi verziók készítése) úgy jogosult a digitális adatokat szerverén tárolni, de 3. félnek csak a Megrendelő írásban benyújtott kérésére továbbítja. A Megrendelő adattárolási igényét köteles írásban jelezni a Dózsa Design Kft. részére, ezen kérés hiányában a Dózsa Design Kft. nem köteles az adatok tárolására, megőrzésére.

III. Átadás-átvétel minőségi ellenőrzés

A Dózsa Design Kft teljesítése a vállalkozás eredményének átadásával, az egyedi szerződésben meghatározott helyszínen és időpontban történik. Az átadás-átvétel során a Megrendelő köteles a mennyiséget és minőséget ellenőrizni. Mennyiségi vagy minőségi eltérés esetén a felek képviselői kötelesek a helyszínen az esetleges kifogásokat jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyv elkészültét követő 48:00 órán belül Megrendelő minőségi kifogással élhet, e körben a Dózsa Design Kft. – a hiba jellege és a hibával érintett termék mennyisége függvényében- ésszerű időn belül köteles a hibát kijavítani. Amennyiben a minőségi, illetve mennyiségi hiba a Megrendelő által adott megrendelési adatok vonatkozásában, a Megrendelő felróható magatartása következtében került tévesen feltüntetésre úgy Megrendelő köteles a hiba kijavításával, e körben a Megrendelő tényleges akaratának és igényeinek megfelelő teljesítéséhez szükséges, a Dózsa Design Kft. oldalán felmerült a vállalkozó teljesítésével arányos, indokolt és igazolt költségek megfizetésére a Dózsa Design Kft. részére. A kárveszély a megrendelő részére történő mennyiségi-minőségi átadás-átvétel időpontjában száll át.

Megrendelő vagy képviselője/megbízottja az áru hiánytalan – mennyiségi – átvételét a Dózsa Design Kft. szállítólevelén aláírásával és pecsétjével igazolja.. A mennyiségi átvétel során a Megrendelő részéről az átvételt végző munkavállalót, megbízottat, vállalkozót, alvállalkozót, teljesítési segédet vagy egyéb közreműködőt a Megrendelő nevében eljárásra és nyilatkozattételre jogosult személynek kell tekinteni. Megrendelő az előbbiek értelmében nem élhet panasszal vagy kifogással arra hivatkozva, hogy az átvételt végző személy az átvétel körében nyilatkozattételre nem volt jogosult.

A Megrendelő becsomagolt késztermékének teljesítés helyén történő átadása után a termék további szállítása, tárolása, kezelése során keletkezett minőségi és/vagy mennyiségi problémákért, károkért a Dózsa Design Kft-felelősséget nem vállal.

IV. A vállalkozói díj fizetése

A Megrendelő által elfogadott ajánlatban rögzített vállalkozói díj magában foglalja a vállalkozás eredményének Budapesten belül egyszeri alkalommal történő kiszállításának díját, valamint a megfelelő csomagolás költségét is, kivéve, ha a megrendelő speciális csomagolást kért, melynek többletköltségeit a felek külön megegyezés szerint állapítják meg. Felek rögzítik, hogy a Budapesten

kívüli kiszállítások esetében az Ajánlatban és az eseti megrendelésben, a Felek közötti előzetes egyeztetésnek megfelelően rögzített feltételek és díjak az irányadóak. A megrendelő a Dózsa Design Kft. számláit a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc) banki napon belül, a vállalkozó bankszámlájára történő átutalással köteles kiegyenlíteni. A megrendelés dátumának a megrendelő által elfogadott ajánlat, módosítás esetén a végleges ajánlat dátuma számít. A megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti előírásoknak megfelelően alakul. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés keretében leadott egyedi megrendeléseket módosítja vagy lemondja, köteles a Dózsa Design Kft. teljesítésével arányos, indokolt és igazolt kiadásait megtéríteni.

V. Felelősségi szabályok

A Dózsa Design Kft nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott film, lemez, PS, PRN, JPG, TIF, PDF file tartalmát, helyesírását, esztétikáját, így azokért felelősséget sem vállal, felelősségét kifejezetten kizárja. A Dózsa Design Kft nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás miatt a Dózsa Design Kft kizárja kártérítési felelősségét.

A Dózsa Design Kft nem vállal felelősséget a hozott szedés, levilágítás, színbontás, elektronikus anyag minőségéből eredő reklamációkért. Hozott színbontás, elektronikus anyag esetén – amennyiben a megrendelő nem biztosított proof-ot vagy chromalint a nyomtatandó oldalakhoz – a Dózsa Design Kft saját belátása szerint, digitális nyomógépén történő próbanyomtatás szerint ill. denzitométer nyomatellenőrző csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi paramétereit.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér – ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot – akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi.  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Dózsa Design Kft állásidőt számolhat fel. A Megrendelőnek felróható állásidőért a Dózsa Design Kft a kötbért számíthat fel, melynek összege 20.000,- Ft/óra + ÁFA, amit a számlán külön tételként tűntet fel.

.A Dózsa Design Kft. kizár minden felelősséget a Megrendelő által részére eljuttatott nyomdai tevékenység /szolgáltatás teljesítésére alkalmas anyagok/dokumentumok tartalmáért. Bármilyen a Megrendelő által igényelt és a Dózsa Design Kft által a megrendelésnek megfelelően teljesített nyomdai termék tartalmából esetlegesen eredő kártérítési vagy bármilyen egyéb vagyonjogi igény, esetleges hatósági díj vagy bírság Megrendelőt terheli, melyért Megrendelő helytállni köteles. A megrendelt nyomdai termék tartalmának valódiságáért és a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelésért a Megrendelő felel.

Megrendelő a fentiekkel összhangban külön és kifejezetten is felelősséget vállal azért, hogy általa igényelt nyomdai tevékenységgel érintett szolgáltatásból eredően a Dózsa Design Kft-nek sem

magánszemélyek, sem pedig szervezetek felé nem áll fenn és nem keletkezik szerzői jogdíjfizetési kötelezettsége. Amennyiben később valaki mégis alappal támasztana jogdíjkövetelést a Dózsa Design Kft-vel szemben a Megrendelő által igényelt és a Dózsa Design Kft által teljesített szolgáltatások alapján, úgy a jogdíj megtérítése minden esetben Megrendelőt terheli, egyben a Megrendelő készfizető kezességgel tartozik a jogosultak részére történő jogdíjak megfizetéséért.

Amennyiben a nyomdai tevékenység teljesítése késedelmes, vagy nem megfelelő formátumban történő megrendelői anyag, illetve igény/megrendelési adatok leadásból eredően hiúsul meg, a Dózsa Design Kft-t felelősség nem terheli, díjra viszont jogosult. Tartalmi, formai hiba, iányosság, reklámjogi vagy szakmai aggály felmerülése esetén a Dózsa Design Kft. haladéktalanul, lehetőleg írásban tájékoztatja Megrendelőt. A Dózsa Design Kft. a megrendelések Megrendelő által igényelt tartalmát nem javítja, azok valóságtartalmáért felelősséget nem vállal.

A megrendelt mennyiségek lehívására és azok ellenértékének megfizetésére a Megrendelő kötelezettséget vállal. A megrendelt mennyiségtől +/- 5 % eltérés megengedett .A Dózsa Design Kft.. nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért, így különösen:

  • a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a közlés késedelme vagy a közlés elmulasztása,
  • a megrendelés és a gyártási folyamat során az ellenőrzés elmulasztása,
  • a Megrendelő által aláírt és elfogadott próbanyomat ellenére emelt kifogás esetében, a próbanyomat meg nem tekintése esetében
  • a Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak következtében bekövetkező károk,
  • nem a Dózsa Design Kft által megadott paramétereknek megfelelő anyagleadás,
  • különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,

A Dózsa Design Kft. felelőssége igazolható felróhatósága esetén áll fenn. Azaz a Dózsa Design Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható.

Nem minősül a Dózsa Design Kft..részéről felróható magatartásnak az, ha a megrendelés hibája a Megrendelő érdekkörében, illetve neki felróható okból következik be.

VI. Termékdíj

Ajánlati áraink a termékdíjat külön feltüntetve tartalmazzák. Törvényi előírás, hogy megrendeléskor Megrendelőnek nyilatkoznia kell a megrendelt munkáról termékdíj vonatkozásában. A nyilatkozat hitelességét a Dózsa Design Kft. nem ellenőrzi, ennek felelőssége a nyilatkozót terheli, aki elfogadja és vállalja a téves információk következményeit. A kitöltött nyilatkozatot Megrendelő köteles a munka

elkészülte előtt Dózsa Design Kft. részére megküldeni, ellenkező esetben a termékdíj automatikusan rákerül a számlára.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.évi LXXXV.tv (továbbiakban: Kdtv) és annak végrehajtásáról szóló 343/2011 Korm. rendelet szabályai szerint a Megrendelő meghatározott tartalommal írásban köteles a termékdíj- kötelezettség alóli mentességi vagy kedvezményre jogosító vagy annak bevallására és megfizetésére tett átvállaló nyilatkozatát a Dózsa Design Kft. részére megküldeni legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg. Ennek elmulasztása esetén a Dózsa Design Kft. köteles úgy eljárni, mintha a Megrendelőt mentesség, vagy kedvezmény nem illetné meg. A Dózsa Design Kft. a számla kiállításakor csak akkor köteles a Megrendelő termékdíjra vonatkozó nyilatkozata szerinti adattartalommal kiállítani a számlát, ha a Megrendelő írásbeli nyilatkozatát a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg kézhez kapta. Ennek hiányában a Dózsa Design Kft. úgy állítja ki a számlát, mint termékdíj köteles termék-értékesítés.

VII. Titoktartás

A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan:

– a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira,– más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat – kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel,– harmadik személy részére nem adják tovább,– harmadik fél részére semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé,– minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.

VIII. Egyéb feltételek

A Dózsa Design Kft-nek joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni. Könyv ill. újság, folyóirat (ISBN vagy ISSN számot tartalmaz) gyártása esetén a Dózsa Design Kft. mindig feltüntetheti a Dózsa Design Kft. webcímét, felelős vezetőjét. Ettől csak külön kérés esetében tekint el.

Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott és Megrendelő által igazoltan a Dózsa Design Kft. részére megfizetett nyomdai végtermékek képezik Megrendelő tulajdonát. A Dózsa Design Kft által készített forrásanyag, – mint szellemi termék – minden esetben a Dózsa Design Kft tulajdona marad. A Dózsa Design Kft által létrehozott szellemi termékek (hirdetések, kreatív anyagok, grafikák stb.) bármely más médiában, vagy más területen történő felhasználásakor a Dózsa Design Kft-t jogdíj illeti meg. Ennek mértéke mindig külön megállapodás tárgya. Amennyiben Megrendelő külön megállapodás alapján grafikai költséget fizet a Dózsa Design Kft. részére, úgy a szellemi termék vonatkozásában A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. A Dózsa Design Kft egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálhatja, azokért a Megrendelő felel.

Az ÁSZF tartalmától eltérő megállapodásokat külön szerződésben kell rögzíteni. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a gazdasági reklámtevékenységgel kapcsolatos 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt rendelkezések az irányadók.

A jelen ÁSZF 2017. 01. 01. napjától hatályos

Dózsa Design Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám 01-09- 739687

Adószám 13522782-2- 42

Székhely

1074 Budapest, Alsóerdősor u 18. 1. em. 21.